Manatil Ek Phakhru...


sagarworldManat Mazhya Ek Paakhru Fulale Kase, Aakashaat Dhund Pakshi Udat Aahe Jase... Shabdatun Shabd Nirmaan Zhale Kase, Mann Aakashala Bhidale Jase...

Manat Ek Umang Aali Kashi, Janu Swargatali Pari Manaat Aali Jashi... Eka Magun Ek Pawale Takat Hoto, Janu Dhagavarun Vaat Chalat Hoto...

Kshan He Aale Osambuni Mana madhuni, Dhund Zhalo Mi Hya Kshana madhuni... Varyamadhale Te Kshan Kaay Sangatat, Pratyek Te Kshan Umbarthyavarati Aanatat...